ประกันสุขภาพ

ถ้าในอีก 30 ปี ไม่มีประกันสุขภาพ เราจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไหวไหม

คำถามนี้ตอบยากมาก เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในอีก 30 ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์: เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่จะรักษาได้รวดเร็ว โอกาสหายไว มีราคาแพง จำนวนผู้สูงอายุ: ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น หากเราต้องการรับการรักษาอย่างรวดเร็ว อาจจะต้องเข้าสถานพยาบาลเอกชน หรือรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายด้านยา: ยารักษาโรคบางชนิดมีราคาแพง ซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าเราต้องรักษาโรคใด นโยบายของรัฐบาลและเอกชน: นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อค่ารักษาพยาบาล ทั้งการนำเข้า การจัดจำหน่าย ภาษี เศรษฐกิจ หากไม่มีประกันสุขภาพ มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ซึ่งมันอาจจะน้อยมาก หรือแพงมาก…

โรคอะไรบ้างที่ซื้อประกันสุขภาพไม่ได้

🚩 โรคอะไรบ้างที่ถ้าเป็นแล้วบริษัทประกันจะไม่ขายสัญญาเพิ่มสุขภาพให้ โรคหลอดเลือดสมอง / อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ / หลอดเลือดหัวใจตีบ / อุดตัน โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน โรคตับแข็ง / ไวรัสตับอักเสบซี โรคไต ฟอกไต ล้างไต โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคปอด โรคอ้วน * รวมถึงอาการ/โรคที่เป็นก่อนทำประกันสุขภาพ มากกว่า 3 โรคขึ้นไป เพราะฉะนั้นสินค้าประกันสุขภาพ เป็นสินค้าการเงินประเภทนึงที่ใช้เงินและสุขภาพที่ดีในการซื้อ…