การเงินเด็ก

เด็กอายุ 6-12 ปี พ่อแม่จะสอนการเงิน เรื่องไหนดี ?

การสอนการเงินให้กับเด็กตั้งแต่วัยประถม จะช่วยให้เด็กมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเงินในอนาคตได้ดีมาก หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการสอนความรู้การเงินให้กับน้องๆเป็นเรื่องยาก แต่จริงๆแล้วถ้าเราปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยและระดับความเข้าใจของเด็ก เน้นการสอนแบบสนุกสนาน ไม่เครียด สนับสนุนให้เด็กคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อการเงินของตัวเอง ถือเป็นการปลูกฝังนิสัยการเงินที่ดีตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างดี 1. เริ่มต้นจากพื้นฐาน: สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน แหล่งที่มาของเงิน และความสำคัญของการออม อธิบายความแตกต่างระหว่าง “ความต้องการ” และ “ความอยาก” ฝึกให้เด็กจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 2. กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม: พาเด็กไปซื้อของด้วย แนะนำให้เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ ให้เด็กมีเงินออมส่วนตัว ฝึกให้รู้จักเก็บออมเพื่อเป้าหมาย เล่นเกมส์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้ 3. สอนให้เด็กรู้จักลงทุน:…