ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต

กาญจนา สุระประพันธ์

กาญจนา สุระประพันธ์ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ประวัติการศึกษา : สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติการทำงาน : ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครูสอนดนตรี สถาบันดนตรีชั้นนำ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ช่างภาพ ตัดต่อวิดีโอ ตำแหน่ง/คุณวุฒิ : Insurance Agent License No. 6401017110 ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (Agency…

จารุวรรณ เกิดจินดา

จารุวรรณ เกิดจินดาที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ประวัติการศึกษา : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, เวชระเบียน, มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทำงาน : ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เวชระเบียน, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เวชระเบียน, โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ตำแหน่ง/คุณวุฒิ : Insurance Agent License No. 6301061482 ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต…

มนสิชา ทองขาว

มนสิชา ทองขาว ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต, นวัฒกรรมการบริการ (นานาชาติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน : ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขานุการ ธุรกิจส่งออกถุงมือแพทย์ การตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่ม Sales ธุรกิจยานยนต์, คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ, Online marketing ตำแหน่ง/คุณวุฒิ : Insurance…

สุวิมล พงษ์พจน์พิพัฒน์

สุวิมล พงษ์พจน์พิพัฒน์ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ประวัติการศึกษา : วิทยาการจัดการ, สาขาการโรงแรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประวัติการทำงาน : ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ตำแหน่ง/คุณวุฒิ : Insurance Agent License No.…