จุดเริ่มต้นของ
MONEY DIARIES

Money Diaries เริ่มต้นจาก คุณอะตอม พลชา โรจน์เลิศจรรยา ก่อตั้ง Facebook Page และ YouTube Channel ที่ชื่อว่า “ไดอารี่การเงิน – Money Diaries” ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน การลดหย่อนภาษี และการประกันชีวิต และได้มีโอกาสเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่ปรึกษาการเงิน โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการเงินมากยิ่งขึ้น ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการวางแผนการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ Lifestyle ของแต่ละคน

“เพราะเราเชื่อว่า … ทุกบ้านทุกครัวเรือน ควรมีคนเข้าใจการเงินและการลงทุน”

ประวัติความเป็นมา
MONEY DIARIES

ทีมที่ปรึกษา MONEY DIARIES

ทีมที่ปรึกษาการเงิน ประกันชีวิต และการลงทุน ที่ได้รับการรับรองด้านวิชาชีพ และคุณวุฒิระดับประเทศและระดับโลก