ธีรพร อรุณกาญจนโรจน์
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต

ประวัติการศึกษา :

  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน :

  • ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บรรณารักษ์ รร. นานาชาติ ปัญญาเด่น
  • ครูอนุบาล รร. นานาชาติ ปัญญาเด่น
  • เลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ St.Stephen’s International School

ตำแหน่ง/คุณวุฒิ :

  • Insurance Agent License No. 6401010180
  • ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (Agency Leader)

ติดต่อ :

  • chinesekiddybook@gmail.com

MONEY DIARIES TEAM