สุวิมล พงษ์พจน์พิพัฒน์
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต

ประวัติการศึกษา :

  • วิทยาการจัดการ, สาขาการโรงแรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประวัติการทำงาน :

  • ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

ตำแหน่ง/คุณวุฒิ :

  • Insurance Agent License No. 6401006375
  • ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (Agency Leader)
  • ตัวแทนประกันชีวิต High Productivity Agent #1

ติดต่อ :

  • paanpaan.sp@gmail.com

MONEY DIARIES TEAM