จารุวรรณ เกิดจินดา
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต

ประวัติการศึกษา :

  • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, เวชระเบียน, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :

  • ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เวชระเบียน, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชระเบียน, โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ตำแหน่ง/คุณวุฒิ :

  • Insurance Agent License No. 6301061482
  • ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (Agency Leader)

ติดต่อ :

  • charuwan.ker@gmail.com

MONEY DIARIES TEAM